Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy. Veškeré smluvní vztahy se řídí právem Slovenské republiky.

I. Obecná ustanovení

Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy, které vznikají mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy, a jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Kupujícím mohou být jak fyzické, tak právnické osoby.
Vyplněním objednávkového formuláře „Objednávka“ (dále jen „Objednávka“) přistupuje Kupující k těmto VOP Prodávajícího, které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a jsou trvale přístupné na internetových stránkách Prodávajícího.
Prodávající je zároveň provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetových stránek prodávajícího (dále jen „obchod“).
Kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nejednají v rámci své podnikatelské činnosti, vztahují zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.
Na smluvní vztahy (jakož i jiné právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s právnickými osobami nebo fyzickými osobami – podnikateli se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která zakoupila službu prostřednictvím webových stránek developmentltd.cz nebo vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webových stránek prodávajícího, obdržela e-mailové oznámení o přijetí objednávky a zaplatila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která učinila objednávku telefonicky nebo zasláním e-mailu a potvrdila e-mailem přijetí cenové nabídky Prodávajícího a VOP.
Objednávkou se rozumí objednávkový formulář „Objednávka“ vyplněný a odeslaný Kupujícím a zpracovaný systémem obchodu. V případě, že Kupující nevyužije možnosti objednání prostřednictvím objednávkového formuláře dle předchozí věty, považuje se za objednávku rovněž telefonická objednávka nebo objednávka zaslaná e-mailem či poštou na adresu Prodávajícího.
Objednávka musí obsahovat údaje o zákazníkovi a objednané službě. Na základě objednávky je zákazníkovi automaticky vygenerována faktura k úhradě kupní ceny. Pokud kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale učiní objednávku telefonicky, případně zasláním e-mailu nebo poštou na adresu prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu nabídku e-mailem.
Službou se rozumí služba nabízená prodávajícím na jeho internetových stránkách.

II. Objednání služby a uzavření kupní smlouvy

Elektronická objednávka služby učiněná formou vyplněného objednávkového formuláře „Objednávka“ a následná úhrada kupní ceny dle automaticky vygenerované faktury je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.
K přijetí objednávky služeb Prodávajícím, a tedy k uzavření kupní smlouvy, dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) o přijetí objednávky a potvrzení o připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, čímž Prodávající zároveň informuje Kupujícího, že služba byla zadána do výroby k vypracování.
Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí rovněž zaslání cenové nabídky učiněné Prodávajícím na základě telefonické nebo e-mailové objednávky Kupujícího. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází písemným potvrzením (elektronicky) nabídky kupujícím.
V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“ je kupující povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu předem, jinak k uzavření kupní smlouvy nedojde.
V případě objednávky ve smyslu bodu 3 tohoto článku VOP je kupující povinen uhradit kupní cenu na základě faktury vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu. 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a jednorázové paušální náhrady za administrativní práce ve výši 20 EUR.
Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Cena služeb objednaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „kupní cena“) je vždy generována konkrétně pro každého jednotlivého zákazníka po vyplnění objednávky na webových stránkách prodávajícího. V případě objednávky dle článku II odst. 5 těchto VOP zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku e-mailem.
Prodávající negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoli časovém období. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že kupní cena vygenerovaná v případě konkrétní objednávky se po zaplacení ve lhůtě splatnosti nemění.
Kupní cena služeb nezahrnuje ceny dopravy ani jiné náklady spojené s dodáním služeb.
Základní měnou platby je euro.

IV. Dodání služeb

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu služby v objednaném množství a kvalitě a v případě kupujícího ve smyslu článku I. odst. 5 spolu s písemným vyhotovením těchto VOP, pokud již nebyly doručeny dříve, spolu s daňovými doklady vztahujícími se ke službě a dalšími případnými doklady, které jsou pro službu typické. V případě, že písemné vyhotovení těchto VOP nebylo Kupujícímu doručeno spolu se Službami podle článku I odst. 5, je Kupující povinen tuto skutečnost písemně oznámit Prodávajícímu nejpozději do tří dnů ode dne převzetí Služeb, jinak se povinnost Prodávajícího doručit písemné vyhotovení těchto VOP považuje za splněnou.
Prodávající vyřizuje všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém mu byly doručeny. Doba dodání objednané služby je zpravidla do 30 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě zvláštního požadavku (zejména, nikoli však výlučně, požadavku na speciální dokončovací procesy) se dodací lhůta prodlužuje o další pracovní dny, což bude sděleno e-mailem v nabídce.
V případě, že prodávající nemůže kupujícímu dodat objednanou službu, přestože byla uzavřena kupní smlouva, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za výrobek, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká vrácením zaplacené kupní ceny.
Místem dodání objednané služby je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.
Prodávající doručí službu vlastními prostředky kupujícímu (nebo osobě písemně pověřené kupujícím k převzetí služby nebo výrobku), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a doručovacích společností), nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.
Dodání služby je provedeno jejím předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně či e-mailem v elektronické podobě osobě pověřené k převzetí produktu), nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě, nebo zasláním e-mailu.
Přepravovaný výrobek musí být vhodně a bezpečně zabalen. Svým podpisem na přepravním/dodacím listu kupující kromě doručení potvrzuje, že obal nebyl poškozen a že výrobek byl dodán zcela v souladu s objednávkou.
Při osobním odběru je kupující v případě viditelného poškození výrobku nebo zjistitelných vad oprávněn výrobek nepřevzít. Převzetím výrobku se předpokládá, že výrobek nemá vady zjistitelné při osobní prohlídce výrobku. V případě osobního a balíkového doručení je kupující povinen poškození výrobku rovněž uvést na dodacím listu se stručným popisem poškození, a to ihned při převzetí, pokud jsou vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů od převzetí, pokud jsou vady skryté. Veškeré později oznámené vady a poškození nebo reklamace dodaného množství a kvality výrobku nebudou prodávajícím akceptovány.
Spolu s dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvalém nosiči.

V. Převzetí výrobku

Kupující je povinen převzít objednaný výrobek dodaný prodávajícím do místa dodání uvedeného v objednávce.
Pokud kupující výrobek nepřevezme, prodávající jej uskladní ve svých prostorách a písemně vyzve kupujícího k jeho vyzvednutí. Nevyzvedne-li si kupující výrobek ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající kupní ceně výrobku včetně nákladů na dopravu. Právo na dodatečné náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku porušení povinnosti kupujícího převzít výrobek, jakož i právo na náhradu škody tím není dotčeno. Uplynutím lhůty pro dodatečné převzetí výrobku smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím zaniká.
Nebezpečí škody na výrobku a odpovědnost za škodu na výrobku přechází na kupujícího okamžikem převzetí výrobku bez ohledu na to, zda kupující výrobek převezme osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby. V případě uvedeném v bodě 2 tohoto článku VOP přechází nebezpečí škody na výrobku a odpovědnost za škodu na výrobku na kupujícího dnem, kdy kupující nepřevezme výrobek při prvním pokusu o doručení.

VI. Přepravní poplatky

Náklady prodávajícího na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně výrobku. Ty budou vyčísleny v automaticky generované faktuře nebo v nabídce zaslané e-mailem a kupující se zavazuje je uhradit spolu s kupní cenou.

VII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

Kupující může od kupní smlouvy odstoupit v souladu a způsobem stanoveným v občanském zákoníku, přičemž veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem Slovenské republiky.
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením, a to dopisem zaslaným poštou, doporučeně na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud Kupující odešle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. nejpozději do 14 dnů od počátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které kupující uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a budou uhrazeny stejným způsobem, jakým byla kupní cena a související náklady kupujícím uhrazeny, pokud se kupující výslovně nedohodl na jiném způsobu úhrady, aniž by byly účtovány jakékoli další poplatky.
Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu provedena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu o vrácení zásilky, podle toho, co nastane dříve.
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujících – podnikatelských subjektů platí zákonné podmínky stanovené obchodním zákoníkem.
Kupující může svou objednávku učiněnou prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“ zrušit bez jakékoliv peněžité sankce pouze do 24 hodin ode dne zadání příkazu k úhradě kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího, přičemž je povinen tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky a písemně oznámit. Prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu do 15 dnů, pokud byla připsána na účet prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném plnění. V případě akceptace nabídky Prodávajícího zasláním potvrzujícího e-mailu není odstoupení od smlouvy možné.
Pokud je objednávka zrušena po připsání kupní ceny na účet prodávajícího nebo pokud kupující nesplní svou oznamovací povinnost dle bodu 3 tohoto článku VOP, není prodávající povinen zrušení objednávky akceptovat a kupní smlouva se považuje za řádně uzavřenou.
Prodávající nepřijímá vrácený výrobek na dobírku, výrobek musí být Kupujícím vrácen formou obyčejného poštovního balíku nebo zásilkovou službou, jsou-li dány zákonné důvody.
Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy nebo reklamace dle následujícího článku jsou následující:
Adresa: Development LTD s.r.o – SEOrankuj, Gorkého 12, 811 01 Bratislava

Telefonní číslo: +421 948 398 000

e-mail: info@seorankuj.sk

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

Prodávající neodpovídá za vady výrobku, pokud jsou způsobeny nekvalitními podklady dodanými kupujícím.
Prodávající není povinen upozornit kupujícího na špatnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluje kvalitu dodaných podkladů, nijak je neupravuje ani nemění, ale zpracovává je automaticky. Rovněž neodpovídá za obsah dokumentů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, jakož i za porušení práv duševního vlastnictví třetích osob.
Za vady výrobku způsobené dodáním vadných/nekvalitních dokumentů odpovídá výhradně kupující.
Kupující odpovídá za obsah dokumentů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky a/nebo obecnými dobrými mravy a odpovídá za případné škody, které mohou být způsobeny třetím osobám v souvislosti s používáním produktů.
V případě, že prodávající v průběhu vyřizování objednávky zjistí, že dodaný obsah dokumentů je hanlivý nebo v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího nebo obecně závaznými právními předpisy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy doručením písemného oznámení o zrušení potvrzení objednávky e-mailem. Kupující nemá nárok na žádnou náhradu, s výjimkou vrácení již zaplacené kupní ceny.
Prodávající poskytuje na dodané výrobky záruku v souladu s příslušnými právními předpisy Slovenské republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím. V případě kupujících – podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady výrobku a záruční podmínky vztahují ustanovení Obchodního zákoníku.
V případě vrácení výrobku s vadou, která se projevila až po jeho převzetí a která nebyla zjevná a zjistitelná při běžné prohlídce při převzetí, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo na vrácení kupní ceny. Pokud vada způsobí, že věc nelze použít, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Po dohodě stran může být vadný výrobek vyměněn také za nový výrobek bez vad. Poškozené nebo vadné zboží musí být kompletní.
Kupující je oprávněn reklamovat výrobek v záruční době, a to bezprostředně poté, co se o vadě výrobku dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět kupujícího o výsledku reklamace do 30 dnů ode dne přijetí/převzetí písemné reklamace.
Postupy uvedené v tomto článku se přiměřeně použijí i pro podání reklamace nebo stížnosti Kupujícím.

IX. Ochrana osobních údajů a soukromí

1. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře bere na vědomí a prohlašuje, že byl poučen v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.
**************************************************************************

Tyto VOP jsou platné ve znění zveřejněném na internetových stránkách prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti Development LTD s.r.o.

Znění VOP je účinné od 1.4.2016

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy. Veškeré smluvní vztahy se řídí právem Slovenské republiky.