Ochrana osobních údajů

Následující informace se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto webových stránek (dále jednotlivě jen „subjekt údajů“) „správcem“ (SEO Rankuj). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Zpracování osobních údajů při přihlášení k odběru newsletteru

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává za účelem zasílání informací o svých produktech a službách (newsletter), jsou: e-mailová adresa, jméno a příjmení Subjektu údajů.
Právním základem pro zpracování těchto údajů je souhlas Subjektu údajů podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který lze kdykoli odvolat kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu Správce.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce.
Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní.
Zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude zahrnovat automatizované rozhodování nebo profilování a Správce nemá v úmyslu zpřístupnit osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci nebo 3. stranám, s výjimkou Zpracovatele.
Subjekt údajů má zejména právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje na žádost Subjektu údajů zpracovány automatizovaně, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a/nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Zpracování osobních údajů zasláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává za účelem opětovného kontaktování Subjektu údajů, jsou: jméno a příjmení, e-mail.
Právním základem pro zpracování těchto údajů je souhlas Subjektu údajů podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který lze kdykoli odvolat na základě žádosti adresované Správci.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů za účelem opětovného kontaktování a komunikace se Subjektem údajů ze strany Správce.
Zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude zahrnovat automatizované rozhodování ani profilování a Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo 3. stranám.
Subjekt údajů má zejména právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje na žádost Subjektu údajů zpracovávány automatizovaně, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.